Såfremt ikke andet er anført i specifikke tilbud gælder følgende salgs- og leveringsbetingelser

 

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem bestilleren og leverandøren i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom imellem parterne.

1. Tilbud og aftale
1.1. Tilbud er gældende for leverandøren i 14 dage fra tilbudets dato at regne.
1.2. Har bestilleren anmodet leverandøren om at udarbejde skitser, layout, rentegning, tekstforslag, prøvetryk m.m., er leverandøren berettiget til at få dette arbejde betalt.
1.3. Aftale er indgået, når bestillerens accept er modtaget af leverandøren. I tilfælde, hvor bestilleren ikke afgiver udtrykkelig accept, er aftale indgået, når leverandøren har afgivet ordrebekræftelse af en modtagen bestilling.

 

 

2. Pris
2.1. Alle priser er ekskl. moms. 2.2. Alle priser er afgivet på grundlag af det på datoen for afgivelse af tilbud eller ordrebekræftelse gældende niveau for lønninger, materialepriser og øvrige omkostninger.
2.21. Såfremt der under tiden frem til leverancens gennemførelse er indtrådt stigninger i lønninger, i materialepriser, eller i øvrige omkostninger, er leverandøren berettiget til at regulere prisen med sådanne dokumenterede stigninger.
2.2.2. Såfremt der under tiden frem til leverancens gennemførelse er indtrådt fald i lønninger, i materialepriser eller i øvrige omkostninger, er bestilleren berettiget til at kræve prisen reguleret med sådanne dokumenterede fald.
2.3. Ud over den tilbudte eller aftalte pris er leverandøren berettiget til at kræve betaling for:
2.3.1. Arbejde, som påløber som følge af, at det grundlagsmateriale, bestilleren har givet leverandøren, viser sig at være ufuldstændigt eller mangelfuldt.
2.3.2. Overarbejde eller andre foranstaltninger, som aftales med bestilleren efter aftalens indgåelse.
2.4. Alle priser er beregnet for levering fra leverandørens forretningslokale. Omkostninger til transport ud over pladsens grænser og til transportforsikring herfor, betales af bestilleren ud over den aftalte pris, jfr. 3.3.
2.5. Ønsker bestilleren, og påtager leverandøren sig at opbevare færdigt arbejde eller ejendom, som ikke er leverandørens, betaler bestilleren vederlag herfor ud over den aftalte pris.

 

 

3. Levering
3.1. Med de i 3.2. nævnte forbehold finder levering sted på den med bestilleren aftalte tid. Er ingen sådan leveringstid aftalt, finder levering sted, når leverandørens arbejde er færdigt.
3.2. Hvis forsinkelse med levering skyldes enten nogen af de i punkt 8.1.-2. nævnte omstændigheder eller bestillerens handling eller undladelse, forlænges leveringstiden i det omfang, hvori det efter omstændighederne skønnes rimeligt. 3.3. Leveringsstedet er leverandørens forretningslokale bortset fra pladskøb, hvor leveringsstedet er bestillerens forretningslokale. Al forsendelse ud over pladsens grænser sker for bestillerens regning, jfr. 2.4., og risiko. Leverandøren er forpligtet til på bestillerens anmodning og for dennes regning, jfr 2.4, at tegne ønsket transportforsikring.

 

 

4. Betaling
4.1. Medmindre andet er aftalt, skal betaling ske senest 14 dage fra fakturadato.
4.2. Er bestillerens forhold årsag til, at en aftale ikke kan gennemføres kontinuerligt, er leverandøren berettiget til delvis fakturering.

 

 

5. Ejendomsret, ophavsret m.v.
5.1. Leverandørens skitser, layout, rentegning, tekstforslag o.l. tilhører leverandøren og må ikke uden leverandørens godkendelse overlades til tredjemand.
5.2. Hvad leverandøren har tilvejebragt til brug for leverancen såsom forarbejder, reproduktions- og trykmedia, værktøj som f.eks.: stanse-, præge- eller svejseværktøj, er leverandørens ejendom og kan ikke efter arbejdets udførelse kræves udleveret. Dette gælder uanset, om det tilvejebragte måtte være særskilt faktureret.
5.3. Det i pkt. 5.2. omhandlede må alene anvendes til arbejder for bestilleren og opbevares kun efter aftale herom.

 

 

6. Forsinkelse
Indtræder forsinkelse, er bestilleren med det af 3.2. følgende forbehold kun berettiget til at hæve aftalen, såfremt han samtidig med aftalens indgåelse har præciseret betydningen af, at levering sker til nøjagtig bestemt tid.

 

 

7. Mangler
7.1. Leverandøren har intet ansvar for fejl, som bestilleren ikke har rettet i korrektur eller prøvetryk.
7.2. Mindre afvigelser fra godkendt prøve eller aftalt specifikation berettiger ikke bestilleren til prisafslag eller til at nægte at modtage det bestilte.
7.3. Leverandøren har ret til en mindre- eller merlevering på indtil 10% af aftalt oplag. I de tilfælde, hvor papir eller andet materiale er fremstillet specielt til ordren af andre end leverandøren, har leverandøren ret til en rimelig mer- eller mindre-levering ud over 10% af aftalt oplag, dog højst svarende til materialeleverandørens leveringsbetingelser.
7.4. Viser leverancen sig at være mangelfuld, er bestilleren pligtig til straks at reklamere herover. Undlades reklamation, eller reklamerer bestilleren for sent, mister bestilleren adgangen til at gøre manglen gældende. Leverandøren er berettiget til at afhjælpe en mangel, såfremt dette kan ske indenfor rimelig tid.
7.5. Såfremt bestilleren selv tilvejebringer papir eller andet til leverancen, hæfter leverandøren ikke for fejl eller mangler, der kan henføres dertil.

 

 

8. Ansvar
8.1. I tilfælde af forsinkelse af og i tilfælde af mangler ved det leverede har leverandøren intet ansvar i tilfælde, hvor forsinkelsen eller manglen skyldes arbejdskonflikter af enhver art og enhver omstændighed, som leverandøren ikke er herre over, såsom brand, vandskade, naturkatastrofer, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, oprør, uroligheder, valutarestriktioner, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner på drivkraft, eksport- og importforbud og anden lignende force majeure-situation.
8.2. Forsinkelse eller mangelfuld leverance er omfattet af den i 8.1. omhandlede ansvarsfrihed, hvis årsagen til underleverandørers forsinkelse eller manglende udførelse er en af de i 8.1. nævnte omstændigheder eller virksomhedens ophør.
8.3. I tilfælde af forsinkelse af eller i tilfælde af mangler ved det leverede hæfter leverandøren ikke for bestillerens driftstab, tab af avance eller andet indirekte tab, herunder tab som følge af bestillerens retsforhold over for tredjemand, jfr. dog 8.4.
8.4. I tilfælde af, at et leveret produkt volder skade, er leverandøren kun ansvarlig, hvis det dokumenteres, at skaden skyldes, at han eller hans ansatte har begået fejl, som ikke burde have været afværget ved bestillerens kontrol af de leverede produkter. Leverandøren er dog aldrig ansvarlig for skade, som voldes på bestillerens eller andres produktion, på produkter, som emballeres i/etiketteres med de leverede produkter, eller på ting, i hvis fremstilling disse produkter indgår, medmindre det dokumenteres, at der fra leverandørens side er handlet med grov uagtsomhed. Leverandøren hæfter aldrig for driftstab, avancetab og andet indirekte tab. I tilfælde af, at leverandøren bliver pålagt ansvar, som rækker ud over de fastsatte grænser for leverandørens ansvar, er bestilleren pligtig at holde leverandøren skadesløs herfor såvel som for sagsomkostninger. Bestilleren er pligtig at lade sig sagsøge for samme domstol, som behandler spørgsmålet om leverandørens ansvar for produkter leveret til bestilleren.
8.5. Leverandøren har intet ansvar for bestillerens manglende hjemmel til reproduktion, mangfoldiggørelse eller udgivelse af skrift, billeder, tegninger, mønstre, illustrationer, tekster, varemærker, andre forretningskendetegn og øvrigt vareudstyr, derunder formgivning eller andet, som kan være underkastet tredjemands rettigheder. Pådrager leverandøren sig ansvar over for tredjemand i anledning af bestillerens manglende hjemmel til udnyttelse af tredjemand tilkommende rettigheder, holder bestilleren leverandøren skadesløs for et sådant ansvar. Bestilleren er pligtig at lade sig sagsøge for samme domstol, som behandler spørgsmålet om leverandørens ansvar over for tredjemand.
8.6. Leverandøren har intet ansvar for tab eller beskadigelse af ejendom, som f.eks. originaler, materialer og lignende, som ikke er leverandørens, men som er overladt denne af bestilleren med henblik på løsning af en aftalt opgave, eller med henblik på opbevaring, herunder på opbevaring af arbejder, leverandøren har udført, jfr. 2.5. Leverandøren er dog ansvarlig, såfremt det godtgøres, at tabet eller beskadigelsen skyldes grov uagtsom adfærd udvist af leverandøren eller hans ansatte. Bestilleren må selv sørge for forsikring af genstanden imod skade og undergang.


9. Underleverandører
 
Leverandøren er berettiget til helt eller delvis at lade arbejde udføre hos underleverandører.

  

10. Ejendomsretsforbehold 
Det af BRUHN Grafisk ApS leverede til kunde, ejes af BRUHN Grafisk ApS til fuld og hel betaling har fundet sted.


11. Periodiske skrifter
Hvis der med bestilleren af periodiske skrifter ikke er truffet anden aftale, gælder en opsigelsesfrist af 3 måneder for måneds- og kvartalsskrifter og 6 måneder for uge- og 14 dages skrifter.